Ewidencja pojazdów samochodowych

Każdy pojazd samochodowy, a także przyczepa, z wyjątkiem przyczep motocyklowych, podlega ewidencji, o ile nie zostanie zarejestrowany w przeciągu 30 dni od daty nabycia danego pojazdu.

■ Pojazd samochodowy (przyczepę) właściciel powinien zgłosić do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania naczelnika gminy (dzielnicy) najpóźniej w ciągu 3 dni po upływie 30-dniowego terminu, w celu wprowadzenia go do ewidencji.

■ Ewidencję pojazdów prowadzi wojewoda.

■ Właściciel pojazdu samochodowego (przyczepy) po zgłoszeniu go do ewidencji otrzymuje „potwierdzenie zgłoszenia”, które jest dowodem stwierdzającym wykonanie przez właściciela pojazdu obowiązku zgłoszenia do ewidencji.

■ Zgłoszenie do rejestracji jest równoznaczne ze zgłoszeniem do ewidencji, przy czym dowód rejestracyjny zastępuje potwierdzenie zgłoszenia do ewidencji.

■ Właściciel pojazdu zgłoszonego do ewidencji ma obowiązek zawiadomić w ciągu 30 dni właściwego naczelnika gminy o:

► nabyciu lub zbyciu (sprzedaży) takiego pojazdu,

► zmianie konstrukcyjnej pojazdu lub innej powodującej zmianę danych zamieszczonych w zgłoszeniu do ewidencji,

► zniszczeniu pojazdu (kasacji), zmianie swego adresu (siedziby).