Kontrola ruchu drogowego

Zgodnie z prawem o ruchu drogowym kontrola ruchu drogowego, jak również czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach oraz kierowanie ruchem należy do właściwych organów Policji.

■ Organy kontroli ruchu Policji w uzasadnionych przypadkach są uprawnione do.

► legitymowania uczestników ruchu drogowego i udzielania im wiążących poleceń co do sposobu używania drogi i pojazdu,

► sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i jego używaniem,

► żądania poddania się przez kierującego pojazdem badaniom w celu ustalenia w organizmie zawartości alkoholu lub podobnie działającego środka,

► sprawdzenia stanu technicznego, wyposażenia lub masy pojazdu znajdującego się na drodze,

zatrzymania-w określonych przepisami przypadkach dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdem lub jego używania,

wydawania poleceń osobom, które spowodowały przeszkody utrudniające ruch drogowy lub zagrażające jego bezpieczeństwu, albo osobom odpowiedzialnym za utrzymanie drogi,

► używania przyrządów kontrolno-pomiarowych, a w szczególności do badania pojazdów, ich prędkości oraz do stwierdzenia stanu trzeźwości kierujących,

► usuwania lub przemieszczania pojazdu utrudniającego ruch drogowy lub zagrażającego jego bezpieczeństwu.

■ Obowiązkiem organów kontroli ruchu Policji jest uniemożliwienie kierowania pojazdem osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo podobnie działającego środka, jak również uniemożliwienie korzystania z pojazdu, którego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu.

■ Osoby upoważnione do przeprowadzania kontroli ruchu drogowego w celu zatrzymania kierującego pojazdem obowiązane są posługiwać się tarczą, a w warunkach niedostatecznej widoczności-latarką ze światłem czerwonym poruszaną z góry na dół. Umundurowani funkcjonariusze Policji mogą w tym celu posługiwać się również tylko ręką.

■ Nie umundurowani funkcjonariusze Policji mają prawo zatrzymywania pojazdów przez całą dobę tylko na obszarach miast, a w ciągu dnia od świtu do zmroku na innych obszarach zabudowanych oraz poza obszarami zabudowanymi, ale tylko wtedy, kiedy posługują się pojazdem samochodowym.

■ Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych nie umundurowani funkcjonariusze organów kontroli powinni okazać uprawniającą ich do kontroli legitymację w sposób umożliwiający odczytanie zawartych w niej danych. Funkcjonariusze umundurowani legitymują się tylko na żądanie kontrolowanego.

■ Kierujący pojazdem, na sygnał dany przez organ kontroli ruchu drogowego, powinien niezwłocznie zjechać na prawe pobocze drogi. Następnie na wezwanie kontrolującego okazać i wręczyć żądane przez niego dokumenty oraz wykonać czynności nakazane przez kontrolującego, zmierzające do zbadania stanu technicznego pojazdu.