Podstawowe warunki używania pojazdu samochodowego

Używanie każdego pojazdu samochodowego musi być zgodne z przeznaczeniem, wynikającym zarówno z jego budowy, jak i określonym w dowodzie dopuszczającym pojazd do ruchu (w dowodzie rejestracyjnym). Oznacza to, że samochodem osobowym nie wolno przewozić ładunków, z wyjątkiem bagażu osób jadących, i to w wielkościach określonych instrukcją fabryczną.

■ W razie przewożenia dzieci w samochodzie osobowym, można przewozić ich więcej niż to by wynikało z liczby miejsc w samochodzie, licząc po dwoje małych dzieci na jedno miejsce, z tym jednak, że łączny

ciężar osób dorosłych i dzieci nie może przekraczać dopuszczalnej ładowności, a kierowca powinien mieć pełną swobodę ruchów i możliwość dobrej obserwacji drogi.

■ Przewożenie dzieci w wieku do lat 10 na przednim siedzeniu w samochodzie osobowym jest zabronione.

■ W samochodzie ciężarowym mogą jechać osoby tylko w kabinie kierowcy i to w liczbie określonej w dowodzie rejestracyjnym.

■ Kierujący pojazdem samochodowym powinien zawsze w czasie jazdy posiadać przy sobie (a nie w domu) dokument uprawniający go do kierowania danym pojazdem, a więc prawo jazdy oraz dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu na drogach publicznych, tj. dowód rejestracyjny pojazdu. Ponadto należy posiadać dowód stwierdzający uiszczenie opłaty rejestracyjnej na dany rok oraz składkę z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego.

■ Dokumenty te kierowca obowiązany jest okazywać na żądanie funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej lub innych osób uprawnionych do kontroli ruchu drogowego.

■ Kierowca pojazdu samochodowego oraz osoba przewożona takim pojazdem na przednim siedzeniu, wyposażonym w pasy bezpieczeństwa, są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy po drodze twardej poza obszarem zabudowanym. Obowiązek ten nie dotyczy. kobiet ciężarnych,

osób mających zaświadczenie lekarskie o przeciwskazaniu używania pasów bezpieczeństwa,

kierujących taksówkami podczas przewożenia pasażerów, funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i żołnierzy wojskowych, organów porządkowych podczas wykonywania obowiązków służbowych.

■ Pojazdy przewożące materiały niebezpieczne powinny być oznaczone, zgodnie z przepisami, specjalnymi tablicami (znakami) ostrzegawczymi. Kierujący innymi pojazdami przejeżdżając obok tych pojazdów lub jadąc za nimi czy też zatrzymując się w ich pobliżu są obowiązani zachować szczególną ostrożność w celu uniknięcia niebezpieczeństwa, a zwłaszcza pożaru, wybuchu lub skażenia środowiska.

■ Podczas omijania pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci 60 szkół (oznaczonych kwadratowymi tablicami barwy żółtej, z symbolem dzieci) należy zachować szczególną ostrożność i w razie potrzeby zatrzymać się w celu ułatwienia dzieciom wsiadania i wysiadania z pojazdu.

■ Przewożenie ładunków samochodami ciężarowymi wymaga, aby ładunek na pojeździe nie powodował przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę oraz dopuszczalnej ładowności pojazdu, nie naruszał jego stateczności ani nie utrudniał kierowania pojazdem. Nie może również ograniczać widoczności drogi i zasłaniać świateł urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych i innych tablic i znaków, w które pojazd jest zaopatrzony.

■ Ładunek umieszczony na pojeździe może wystawać poza płaszczyzny obrysu pojazdu przy zachowaniu następujących warunków: z boku pojazdu tylko w taki sposób, aby szerokość pojazdu z ładunkiem nie przekraczała 2,5 m, a przy pojazdach o szerokości 2,5 m tylko po 25 cm z każdej strony, tj. do 3 m,

z tyłu pojazdu na odległość nie większą niż 2 m, z przodu pojazdu nie większą niż 0,5 m od przedniej płaszczyzny obrysu, lecz nie więcej niż 1,5 m od siedzenia dla kierowcy.

■ Wystający ładunek musi być dodatkowo oznakowany chorągiewkami barwy pomarańczowej, a w okresie niedostatecznej widoczności światłami barwy białej skierowanymi do przodu i barwy czerwonej skierowanymi do tyłu pojazdu.

■ W czasie korzystania z pojazdu jest ¡zabronione.

używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osób znajdujących się w pojeździe i poza nim, zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które w określonych warunkach powinny być widoczne, ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu i z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów, które ograniczają czytelność tych tablic albo rozpraszają uwagę kierujących pojazdami.

■ Jeżeli chodzi o kierującego pojazdem, to jest zabronione oddalanie się od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu oraz używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób wywołujący nadmierny hałas. Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach jest dozwolone tylko na drogach pokrytych śniegiem.