Podstawowe zasady korzystania z dróg

W Polsce, podobnie zresztą jak w większości państw na świecie, obowiązuje zasada ruchu prawostronnego. Zgodnie z tą zasadą obowiązkiem kierującego jest jazda możliwie jak najbliżej prawej krawędzi jezdni.

■ Jeśli na danej połowie jezdni znajduje się więcej niż jeden pas ruchu (dwa lub trzy), to pasy położone bliżej osi drogi wolno zajmować dopiero wtedy, gdy zajęty jest pas przy prawej krawędzi jezdni.

■ Jeżeli prawa połowa jezdni jest zajęta lub występuje z prawej strony jezdni zwężenie, np. spowodowane robotami drogowymi uniemożliwiające dalsze prowadzenie pojazdu po tej stronie, to kierujący pojazdem może przejechać na lewą połowę jezdni dopiero po przepuszczeniu wszystkich pojazdów nadjeżdżających z przeciwka, a więc tych, które poruszają się po swojej prawej połowie jezdni. W miejscach gdzie jezdnia jest wąska i niemożliwe jest wyminięcie się dwóch pojazdów, zasada ta może być uregulowana i zmieniona przez ustawienie znaków drogowych.

■ Zasada ruchu prawostronnego obowiązuje zarówno na jezdniach o ruchu dwukierunkowym, jak i na jezdniach o ruchu jednokierunkowym. Jeden kierunek ruchu jest stosowany na drogach (ulicach) wąskich o dużym nasileniu ruchu albo na drogach (ulicach) szerokich, mających dwie odrębne jezdnie oddzielone pasem zieleni lub wyodrębnionym torowiskiem. Ulice te są oznaczone zarówno od strony wjazdu, jak i wyjazdu, tj. tej strony, od której wjazd jest zabroniony znakami drogowymi. Na ulicy o jednym kierunku ruchu nie wolno jest zawracać, ani jechać w przeciwnym kierunku.

■ Bezwzględne przestrzeganie zasady ruchu prawostronnego, a więc trzymanie się możliwie najbliżej prawej krawędzi jezdni, przy stale rosnącej liczbie pojazdów samochodowych, jest rzeczą niezwykle istotną dla bezpieczeństwa i porządku ruchu na drogach, gdyż droga będzie zawsze „szersza”, jeżeli będziemy jeździli bliżej prawej krawędzi. Jedynie na drogach położonych poza osiedlami, jeśli natężenie ruchu jest małe, to możemy-jechać dalej od pobocza drogi, z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku pojawienia się na drodze innego pojazdu lub zbliżania się do zakrętów, wierzchołków wzniesień lub innych miejsc o ograniczonej widoczności należy zjechać do prawej krawędzi jezdni.

■ W miastach spotykamy często torowiska tramwajowe umieszczone w jezdni, po których, ze względu na niedostateczną szerokość jezdni, mogą również poruszać się inne pojazdy. W razie zbliżania się pojazdu szynowego należy jednak niezwłocznie zjechać z torowiska, aby nie utrudniać ruchu tego pojazdu.

■ Podstawową zasadą ruchu drogowego, obowiązującą wszystkich uczestników ruchu, a kierujących pojazdami samochodowymi w szczególności, jest obowiązek zachowania ostrożności , i takiego korzystania z drogi, aby nie

zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi ruchu na drogach. W żadnym przypadku nie wolno tamować lub utrudniać ruchu drogowego, a kierując pojazdem należy stale nad nim panować, stosując wszelkie środki ostrożności niezbędne dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu.

■ Jeżeli uczestnik ruchu lub inna osoba spowoduje jednak zagrożenie, to jest obowiązany przedsięwziąć niezbędne środki w celu niezwłocznego usunięcia tego zagrożenia, a gdy nie można tego uczynić, należy uprzedzać innych uczestników ruchu o tym niebezpieczeństwie poprzez odpowiednie oznakowanie lub sygnalizowanie. Każdy uczestnik ruchu czy też inna osoba znajdująca się na drodze ma prawo liczyć, że inni uczestnicy przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego zachowania. Oznacza to konieczność stosowania zasady ograniczonego zaufania.

Korzystając z drogi mamy obowiązek stosować się nie tylko do norm wynikających z przepisów prawa o ruchu drogowym, ale również do znaków i sygnałów drogowych umieszczonych na drodze, sygnałów i poleceń, podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego.