Pojazd samochodowy oraz niektóre określenia ogólne

Pojazdem silnikowym jest każdy pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego.

■ Motorowerem jest rower poruszany za pomocą silnika spalinowego, o pojemności skokowej nie przekraczającej 50 cm3 i którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 50 km/h.

■ Pojazd samochodowy jest to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością powyżej 25 km/h, z tym że ciągnik rolniczy nie jest takim pojazdem.

■ Ciągnikiem rolniczym nazywamy pojazd silnikowy skonstruowany do używania go łącznie ze sprzętem przeznaczonym do prac rolnych, leśnych, ziemnych lub ogrodniczych.

Ciągnik rolniczy może być również używany do ciągnięcia przyczep.

Pojazdami samochodowymi są więc następujące pojazdy silnikowe-.

► samochody osobowe, tj. pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;

► motocykle, tj. jednośladowe pojazdy samochodowe lub z bocznym wózkiem (wielośladowe), jak również inne trzykołowe pojazdy samochodowe, których masa własna nie przekracza 400 kg,

► autobusy, tj. pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu więcej niż dziewięciu osób łącznie z kierowcą; autobus połączony za pomocą przegubu z przyczepą w sposób umożliwiający bezpośrednie przechodzenie z autobusu do przy-czepy nazywa się autobusem przegubowym;

► samochody ciężarowe, X. pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu różnego rodzaju ładunków; samochody ciężarowe mogą mieć skrzynie ładunkowe otwarte, samowyładowcze (wywrotki) albo zamknięte (furgony);

► ciągniki drogowe, tj. pojazdy samochodowe przeznaczone do ciągnięcia przyczep (ciągniki balastowe) lub naczep (ciągniki siodłowe);

► pojazdy specjalne, tj. pojazdy samochodowe konstrukcyjnie nie przeznaczone do przewozu osób lub ładunków, np. polewarki, zamiatarki, samochody transmisyjne, pożarnicze itp.

■ Pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h (z wyjątkiem ciągnika rolniczego), nazywamy pojazdem wolnobieżnym.

■ W transporcie samochodowym są również używane pojazdy bezsilnikowe, służące do przewożenia osób lub ładunków. Są to przyczepy i naczepy.

■ Przyczepą nazywamy pojazd bez silnika przeznaczony do przyczepiania go z tyłu pojazdu silnikowego. Przyczepa, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg, jest przyczepą lekką. Przyczepami mogą być również pojazdy specjalne (bez silnika), a więc przyczepy konstrukcyjne nie przeznaczone do przewozu osób lub ładunków.

■ Naczepa jest to rodzaj przyczepy przeznaczonej do sprzęgania z pojazdem silnikowym w taki sposób, że część przyczepy spoczywa na pojeździe silnikowym, wskutek czego znaczna część ciężaru przyczepy i jej ładunku obciąża ten pojazd.

■ Zespołem pojazdów nazywamy zestaw pojazdów złączonych ze sobą w celu poruszania się po drodze jako całość; nie dotyczy to połączenia pojazdów silnikowych w przypadku holowania.

■ Masa własna jest to masa pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, olejami, smarami i cieczami w ilościach nominalnych, lecz bez kierującego.

■ Dopuszczalna ładowność to największa masa ładunku i osób, lecz bez kierującego, jaką może przewozić pojazd po drodze.

■ Dopuszczalna masa całkowita jest to suma masy własnej i masy kierującego oraz dopuszczalnej ładowności.

■ Rzeczywista masa całkowita oznacza masę pojazdu, łącznie z masą znajdujących się na nim osób i rzeczy.

■ Kierujący to osoba, która kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów, a także osoba, która prowadzi zorganizowaną grupę pieszych, jedzie wierzchem lub pędzi zwierzęta (pojedynczo lub w stadzie).

■ Kierowca to osoba uprawniona (posiadająca właściwe prawo jazdy) do kierowania pojazdem silnikowym.

■ Niedostateczna widoczność jest to widoczność występująca od zmierzchu do świtu, a także w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza od świtu do zmierzchu.

■ Szczególna ostrożność jest to ostrożność polegająca na zwiększeniu uwagi w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie uczestnika ruchu na warunki i sytuacje zmieniające się na drodze.

■ Obszar zabudowany jest to obszar oznaczony specjalnymi tablicami miejscowości, przy czym przy wjeździe jest ustawiony znakE-1 7, a przy wyjeździe znak E-18. Miejscowości nie stanowiące obszaru zabudowanego są oznaczone tablicami wg znaku E-19