Warunki zasadnicze

Do ruchu na drogach publicznych może być dopuszczony tylko pojazd odpowiadający określonym przepisami warunkom technicznym, zaopatrzony w dowód rejestracyjny i tablice ze znakami rejestracyjnymi (lub próbnymi oraz pozwolenie czasowe).

■ Obowiązkowi rejestracji podlegają pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze oraz przyczepy (z wyjątkiem przyczep motocyklowych).

■ Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, urządzony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących oraz innych uczestników ruchu drogowego, nie naruszało porządku ruchu na drodze, a także nie narażało kogokolwiek na szkodę.

■ Korzystanie z pojazdu nie może ponadto:

► zakłócać spokoju publicznego przez nadmierny hałas (przekraczający określony przepisami poziom),

► powodować nadmiernego wydzielania szkodliwych substancji,

► powodować niszczenia drogi,

► powodować nadmiernych zakłóceń radioelektrycznych.

■ Każdy pojazd musi być tak zbudowany, aby kierowca tego pojazdu miał zapewnione dostateczne pole widzenia oraz możliwość łatwego, wygodnego i pewnego posługiwania się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnej możliwości jej obserwowania.

■ Urządzenia służące dołączenia pojazdu ciągnącego z przyczepą mają zapewniać bezpieczne ciągnięcie przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej przewidzianej do ciągnięcia przez ten pojazd, uniemożliwiać samoczynne odłączanie się przyczepy oraz zapewniać prawidłowe działanie hamulców i świateł.

■ Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy nie może być większa niż rzeczywista masa całkowita pojazdu ciągnącego.

■ Kabina kierowcy oraz zamknięte pomieszczenie przeznaczone do przewozu osób powinny być wyposażone w urządzenia zapewniające skuteczne przewietrzanie i ogrzewanie wnętrza, a drzwi tych pomieszczeń powinny mieć zamki uniemożliwiające samoczynne lub nie zamierzone ich otwarcie. Ponadto pomieszczenie to powinno być szczelne oraz dźwiękowo izolowane.

■ Szyby pojazdu nie mogą dawać ostrych odprysków w razie rozbicia, a przednia szyba powinna zapewniać kierowcy pełną i wyraźną widoczność bez zniekształcania obrazu, a w razie rozbicia zapewniać jeszcze dostateczną widoczność drogi.

■ Wszystkie urządzenia i wyposażenia pojazdu zapewniające bezpieczeństwo ruchu muszą być zawsze w należytym stanie i sprawnie’ działać.

■ Warunki techniczne pojazdów określają również najwyższe dopuszczalne wymiary gabarytowe pojazdów i ich masy.

■ Do ruchu na drogach publicznych mogą być dopuszczone pojazdy, których:

całkowita długość nie może przekraczać:

1) pojazdu pojedynczego-12 m,

2) zespołu złożonego z pojazdu samochodowego i jednej przyczepy -18 m,

3) zespołu złożonego z motocykla i przyczepy-4 m; całkowita szerokość nie może przekraczać 2,5 m; wysokość pojazdu nie może przekraczać 4 m;

► dopuszczalna masa całkowita pojazdu dwuosiowego nie może przekraczać- 16 t;

► nacisk osi nie przekracza 8 t.

■ W transporcie drogowym są niekiedy stosowane pojazdy, których wymiary lub masa całkowita przekraczają dopuszczalne i wtedy przejazd tych pojazdów wymaga specjalnego zezwolenia odpowiednich władz.