Zatrzymywanie i cofanie praw jazdy

Obowiązkiem organu kontroli ruchu jest zatrzymanie prawa jazdy za pokwitowaniem w razie:

► znajdowania się kierującego w stanie nietrzeźwości lub w

stanie po użyciu alkoholu albo innego podobnie działającego środka,

► uzasadnionego podejrzenia, że kierujący popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych,

»- stwierdzenia zniszczenia prawa jazdy w stopniu powodującym jego nieczytelność,

► podejrzenia podrobienia łub przerobienia prawa jazdy.

■ Wydane przez organ kontroli ruchu pokwitowanie zatrzymanego prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdem w ciągu 3 dni. Nie dotyczy to przypadku, gdy prawo jazdy zostało zatrzymane w związku ze znajdowaniem się kierującego w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka.

■ Zatrzymane prawo jazdy, z wyjątkiem przypadku podejrzenia podrobienia lub przerobienia, zostaje przez organ kontroli ruchu przekazane niezwłocznie według właściwości kolegium do spraw wykroczeń, prokuraturze lub naczelnikowi gminy.

■ Postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy wydaje:

► prokurator-do czasu sporządzenia aktu oskarżenia i przekazania sprawy do sądu, a po przekazaniu sprawy-sąd, powiadamiając o tym naczelnika gminy,

► przewodniczący kolegium do spraw wykroczeń-do czasu uprawomocnienia się orzeczenia, powiadamiając o tym naczelnika gminy.

■ Na postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez prokuratora lub przewodniczącego kolegium może być złożone zażalenie.

■ Decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy wydaje naczelnik gminy do czasu wykazania się przez kierowcę posiadaniem wymaganych kwalifikacji lub zgłoszenia się w celu wymiany dokumentu. Dotyczy to również przypadków, gdy kierowca nie zgłosił się w wyznaczonym terminie na badanie stanu zdrowia.

■ Zwrot zatrzymanego prawa jazdy następuje w drodze postanowienia organu, który je zatrzymał po ustaniu przyczyn powodujących zatrzymanie lub po upływie okresu, na który zostało zatrzymane w drodze postanowienia przewodniczącego kolegium do spraw wykroczeń, chyba że został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

■ Cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym następuje na podstawie decyzji właściwego naczelnika gminy w razie utraty przez kierowcę warunków zdrowia (na podstawie świadectwa o stanie zdrowia) lub wymaganych kwalifikacji (na podstawie wyników egzaminu).

■ Przywrócenie kierowcy cofniętych uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym następuje w drodze decyzji naczelnika gminy.