Zmiana kierunku ruchu

Zmiana kierunku ruchu to nie tylko skręcanie w lewo lub w prawo na skrzyżowaniu dróg (ulic), ale również zmiana pasa ruchu i każdy inny skręt pojazdem, np. w celu zawrócenia lub wjechania do bramy.

■ Ze zmianą pasa ruchu mamy szczególnie do czynienia przy takich manewrach, jak włączanie się do ruchu, wyprzedzanie, omijanie i zatrzymanie pojazdu.

■ Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz pod warunkiem, że nie spowoduje to zajechania drogi innym kierującym.

■ Zamiar zmiany zajmowanego pasa ruchu powinien być zawczasu wyraźnie zasygnalizowany przez włączenie kierunkowskazów pojazdu z tej strony, w którą zamierzamy skręcać. Na pojazdach, które zgodnie z przepisami mogą nie mieć kierunkowskazów, sygnalizowanie zamiaru następuje przez wyciągnięcie ręki w zamierzonym kierunku ruchu. Zamiar skręcania w prawo może być sygnalizowany również za pomocą lewej ręki wyciągniętej łukiem ponad głową.

■ Samo sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku ruchu, bez upewnienia się, że skręcanie lub zmiana pasa ruchu nie spowoduje zajechania drogi innym pojazdom, nie upoważnia kierującego do wykonania tych manewrów.

■ Sygnalizowanie zamiaru zmiany pasa ruchu, włączenia się do ruchu oraz skręcania powinno ustać niezwłocznie po wykonaniu danego manewru.

■ Skręcanie w drogę poprzeczną może odbywać się tylko z określonych pasów ruchu, a mianowicie:

► skręcanie w prawo: z pasa ruchu położonego» przy prawej krawędzi jezdni; skręcanie powinno odbywać się możliwie jak najbliżej krawężnika;

► skręcanie w lewo: z pasa ruchu położonego przy osi jezdni;

■ Należy pamiętać, że na drodze równorzędnej pojazdy jadące z przeciwnego kierunku prosto lub skręcające w prawo mają pierwszeństwo przejazdu.

■ Również jedną z form zmiany kierunku ruchu jest zawracanie, które należy wykonywać przy zachowaniu szczególnej ostrożności. O zamiarze zawracania należy ostrzec innych uczestników ruchu, a ponadto ustąpić im pierwszeństwa przejazdu. W czasie zawracania należy ustąpić pierwszeństwa również pojazdom wjeżdżającym z drogi pod porządkowanej.

■ Na skrzyżowaniu dróg o ruchu kierowanym kierujący może je opuścić nie czekając na otwarcie ruchu w kierunku, w którym zamierza jechać, jednak pod warunkiem, że nie utrudni to ruchu pojazdom i pieszym poruszającym się w kierunku, w którym ruch jest dozwolony. Przepis ten nie ma zastosowania, jeżeli sygnalizator jest umieszczony przed jezdnią lub nad jezdnią, którą kierujący będzie musiał przejechać opuszczając skrzyżowanie. Wjeżdżanie na skrzyżowanie jest zabronione, jeżeli za skrzyżowaniem nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.