Źródła prawne przepisów regulujących bezpieczeństwo

Podstawowym aktem prawnym normującym od 1 stycznia 1984 roku zasady i warunki ruchu drogowego na drogach publicznych jest ustawa z dnia 1 lutego 1983 roku prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 6 poz. 35), która reguluje całokształt spraw dotyczących zasad ruchu oraz praw i obowiązków obywateli w związku z tym ruchem. Przepisy tej ustawy obowiązują wszystkich uczestników ruchu poruszających się po drogach publicznych, a ponadto mają zastosowanie również do ruchu odbywającego się poza drogami publicznymi, jeżeli wymaga tego konieczność uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa uczestników tego ruchu.

Na podstawie ustawy – prawo o ruchu drogowym – zostały wydane, w formie rozporządzenia lub zarządzeń właściwych ministrów, inne akty prawne normujące niektóre zagadnienia w sposób szczegółowy.

Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:

► rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 9 sierpnia 1983 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 50 poz. 224) określające rodzaje znaków i sygnałów drogowych, ich znaczenie i zakres obowiązywania,

► rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 8 grudnia 1983 roku w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów (Dz.U. Nr 70 poz. 317) określające szczegółowo warunki techniczne wszystkich rodzajów pojazdów poruszających się po drogach z wyjątkiem pojazdów szynowych oraz pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych i Milicji Obywatelskiej,

► rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 13 października 1983 roku w sprawie kierowców pojazdów silnikowych (Dz.U. Nr 59 poz. 269) określające szczegółowo warunki uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi oraz zasady szkolenia kierowców,

► rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 grudnia 1983 roku w sprawie rejestracji, ewidencji i oznaczania pojazdów (Dz.U. Nr 1 z 1984 r. poz. 2) określające szczegółowe zasady rejestracji i ewidencji pojazdów, a także wzory tablic rejestracyjnych i znaków, w które pojazd powinien być zaopatrzony,

► rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 grudnia 1 983 roku w sprawie badań stanu zdrowia osób ubiegających się o prawo jazdy i kierowców (Dz.U. Nr 70 poz. 315),

► rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 1983 roku w sprawie organizacji i zasad wykonywania kontroli ruchu drogowego (Dz.U. Nr 75 poz. 341).

Ponadto odpowiednimi rozporządzeniami Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych zostały uregulowane sprawy warunków technicznych i dopuszczenia do ruchu pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych i Milicji Obywatelskiej, warunki poruszania się tych pojazdów w kolumnach, a także sprawy kontroli ruchu drogowego w stosunku do żołnierzy w czynnej służbie wojskowej.

Przepisy krajowe o bezpieczeństwie i porządku ruchu na drogach publicznych są zgodne z umowami międzynarodowymi, które Polska podpisała.