Wycofanie pojazdu samochodowego z ruchu

Wycofanie pojazdu zarejestrowanego lub czasowo dopuszczonego do ruchu następuje przez zwrot tablic rejestracyjnych i unieważnienie lub odebranie dowodu rejestracyjnego albo odpowiadającego mu dokumentu.

Mieszkania bezczynszowe w ofercie DSM Dewelopment na warszawskiej Białołęce.

■ Decyzję w sprawie wycofania pojazdu z ruchu podejmuje właściwy naczelnik gminy, jeżeli:

► pojazd nie odpowiada wymaganym warunkom,

■ Pojazd może być wycofany z ruchu również na wniosek właściciela pojazdu.

■ Niezależnie od tego organ kontroli ruchu drogowego ma prawo zatrzymać dowód rejestracyjny lub odpowiadający mu dokument, a tym samym wycofać pojazd z ruchu, w razie:

► stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd zagraża bezpieczeństwu, porządkowi ruchu lub powoduje nad-mierną uciążliwość dla środowiska,

► stwierdzenia, że pojazd nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie,

► używania pojazdu przez jednostkę gospodarki uspołecznionej niezgodnie z jego przeznaczeniem lub warunkami używania,

► stwierdzenia zniszczenia dowodu rejestracyjnego w stopniu powodującym jego nieczytelność,

► podejrzenia podrobienia łub przerobienia dowodu rejestracyjnego.

■ W przypadku zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub odpowiadającego mu dokumentu organ kontroli ruchu drogowego wydaje kierowcy pokwitowanie, a zatrzymany dokument przesyła niezwłocznie organowi (naczelnikowi gminy), który go wydał.

■ Zwrot dowodu rejestracyjnego następuje po usunięciu przyczyn uzasadniających jego zatrzymanie. Jeżeli użycie pojazdu nie zagraża bezpieczeństwu ruchu, ani zdrowiu ludzi, organ kontroli ruchu drogowego może w wydanym kierowcy pokwitowaniu zezwolić na czasowe używanie pojazdu, określając jednocześnie warunki tego używania.