Tablice rejestracyjne pojazdów samochodowych i przyczep

Każdy pojazd samochodowy dopuszczony do ruchu musi być zaopatrzony w tablice rejestracyjne. Tablice ze względu na swe przeznaczenie dzielą się na: zwyczajne, próbne, cudzoziemskie, dyplomatyczne, tymczasowe.

Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert.com – oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów IFS.

Tablice rejestracyjne mają kształt prostokątów o różnych wymiarach, przy czym symbole znaku rejestracyjnego mogą być umieszczone w jednym lub w dwóch rzędach.

■ Tablice rejestracyjne są barwy czarnej z wyjątkiem tablic rejestracyjnych pojazdów:

misji dyplomatycznych, urzędów, organizacji i osób korzystających z immunitetów dyplomatycznych które są barwy niebieskiej;

cudzoziemców zamieszkałych w Polsce, a nie korzystających z przywilejów immunitetów dyplomatycznych które są barwy zielonej.

■ Tablice ze znakami próbnymi są barwy czerwonej. Umieszczane na tablicach symbole znaku rejestracyjnego i znaki próbne są barwy białej i składają się z liter i cyfr.

■ Znaki rejestracyjne tablic rejestracyjnych zwyczajnych pojazdów należących do osób fizycznych lub do jednostek gospodarki nie uspołecznionej, składają się z trzech liter, z których dwie pierwsze oznaczają województwo, a trzecia-serię znaku oraz czterocyfrowej liczby od 0001 do 9999.

■ Znaki rejestracyjne tablic rejestracyjnych zwyczajnych pojazdów należących do jednostek administracji państwowej, instytucji państwowych, jednostek gospodarki uspołecznionej oraz organizacji politycznych i społecznych, składają się z trzech wielkich liter i trzycyfrowej liczby od 001 do 999 oraz jednej litery od A do Z umieszczonej na końcu tej liczby.

■ Znaki rejestracyjne tablic rejestracyjnych zwyczajnych pojazdów należących do misji dyplomatycznych, urzędów i osób korzystających z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych składają się z dwóch wielkich liter oznaczających województwo oraz z pięciocyfrowej liczby od 00001 do 99999.

■ Znaki rejestracyjne tablic rejestracyjnych cudzoziemców, nie korzystających z przywilejów immunitetów dyplomatycznych, składają się z trzech wielkich liter, tj. z pierwszej stałej litery I i liter oznaczających województwo oraz z czterocyfrowej liczby od 0001 do 9999.

■ Znaki rejestracyjne na tablicach próbnych pojazdów czasowo dopuszczonych do ruchu składają się z trzech wielkich liter, tj. ze stałej pierwszej litery X i z dwóch liter oznaczających województwo oraz czterocyfrowej liczby od 0001 do 9999.

■ Tablice próbne są przeznaczone do oznaczania pojazdów, eksploatowanych w ramach badań i prób przeprowadzanych przez właściwe przedsiębiorstwa produkcyjne lub placówki naukowo-badawcze.

■ Tablice tymczasowe są przeznaczone do oznaczania pojazdów czasowo dopuszczonych do ruchu na drogach i służą do umożliwienia ich przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru do miejsca zamieszkania oraz umożliwienia innych uzasadnionych przejazdów, np. w celu dokonania przeglądu technicznego lub naprawy. Znaki na tablicach są barwy żółtej i składają się z litery i sześciocyfrowej liczby (np. A 013579).

■ Z przodu pojazdu samochodowego umieszcza się wyłącznie tablicę rejestracyjną w układzie jednorzędowym, a z tyłu pojazdu tablicę w układzie dwurzędowym. Jeżeli konstrukcja pojazdu uniemożliwia założenie tablicy dwurzędowej, to również i z tyłu pojazdu może być stosowana tablica w układzie jednorzędowym.

■ Na przyczepach podlegających rejestracji umieszcza się z tyłu pojazdu jedną tablicę z samodzielnym znakiem rejestracyjnym.

■ Tablice rejestracyjne muszą być umieszczone w miejscu widocznym i zabezpieczone od zabłocenia lub uszkodzenia oraz utrzymywane w stanie dobrej czytelności. Zakrywanie i ozdabianie w jakikolwiek sposób tablic rejestracyjnych, jak również umieszczanie z przodu i z tyłu pojazdu napisów, które zmniejszają ich czytelność, lub umieszczanie innych znaków (z wyjątkiem międzynarodowych znaków wyróżniających), jest zabronione.

■ Przenoszenie tablic z jednego pojazdu na inny bez zgody naczelnika gminy jest niedopuszczalne.