Znaki drogowe

Zadaniem znaków i sygnałów, stosowanych w ruchu drogowym, jest podniesienie bezpieczeństwa, sprawności i wygody ruchu drogowego. Znaki i sygnały na drogach wyrażają ostrzeżenia, zakazy, nakazy oraz podają informacje.

■ Znaki i sygnały mają pierwszeństwo przed ogólnymi przepisami ruchu drogowego. Sygnały świetlne służące do kierowania ruchem mają pierwszeństwo przed wskazaniami znaków drogowych i znaków na jezdni, a sygnały podawane przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej lub inne osoby uprawnione do sygnalizowania, np. dróżników na przejazdach kolejowych, pierwszeństwo przed wszystkimi znakami i sygnałami oraz przed ogólnymi przepisami ruchu drogowego.

■ Na drogach występują następujące znaki i sygnały drogowe:

► znaki drogowe pionowe w postaci tarcz lub tablic z napisami lub symbolami,

► znaki drogowe poziome w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni drogi,

► sygnały świetlne nadawane przez urządzenia umieszczone na drodze,

sygnały nadawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli,

Znaki i sygnały na drogach

► sygnały dźwiękowe wysyłane przez urządzenia umieszczone na drodze

■ Niezależnie od powyższych znaków i sygnałów drogowych są stosowane znaki związane z oznaczeniem pasa drogowego (znaki kilometrowe i hektometrowe) lub obiektów drogowych oraz-w razie potrzeby-znaki z napisami dotyczącymi sposobu korzystania z drogi, jeżeli nie może on być wyrażony znakami drogowymi.