Zachowanie się kierowcy na przejazdach kolejowych

Przejazdy kolejowe, jako skrzyżowania drogi z torami kolejowymi, są miejscami szczególnie niebezpiecznymi. Dlatego też wyposażone są w takie urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczające, jak: znaki drogowe „przejazd kolejowy z zaporami’, „przejazd kolejowy bez zapór”, ostrzegawczy wskaźnik przejazdowy tzw. „krzyż św. Andrzeja” i słupki wskaźnikowe, sygnalizację świetlną i zapory lub półzapory.

■ Zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, kierujący pojazdem powinien zachować szczególną ostrożność nawet wtedy, kiedy przejazd ma urządzenia zabezpieczające (np. zapory).

■ Przed wjechaniem na tory powinien się upewnić, czy nie zbliża się pociąg, a przy złej widoczności (np. mgła. zamieć śnieżna) powinien przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności, a więc zatrzymać pojazd przed przejazdem, wyłączyć silnik, aby lepiej słyszeć, a nawet wyjść z samochodu, aby sprawdzić, czy z oddali nie widać lub nie słychać zbliżającego się pociągu.

■ Gdy przejazd kolejowy jest wyposażony w półzapory, to nie wolno ich objeżdżać, jeśli są opuszczone.

■ Zbliżając się do przejazdu kolejowego kierujący pojazdem ma obowiązek pilnie obserwować położenie zapór lub półzapór i jeżeli ich opuszczenie zostało rozpoczęte, powinien zatrzymać pojazd.

■ Na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi nie wolno wyprzedzać.

■ Zatrzymanie pojazdu przed zamkniętym przejazdem powinno nastąpić przed zaporami, półzaporami lub przed „krzyżem św. Andrzeja” na pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku jazdy i to w takiej kolejności, w jakiej pojazdy nadjeżdżały.

■ Omijanie pojazdów oczekujących na otwarcie ruchu przez przejazd jest zabronione, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

■ Jeśli przed przejazdem stoi znak „stop”, kierujący każdym pojazdem ma bezwzględny obowiązek pojazd zatrzymać i rozejrzeć się, czy z prawej lub lewej strony nie nadjeżdża pociąg.

■ Postój pojazdu nie związany z oczekiwaniem na otwarcie przejazdu kolejowego jest zabroniony przed i za przejazdem kolejowym po obu stronach drogi na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską (pierwszego od przejazdu). Bliższe ustawienie pojazdu jest uważane za utrudniające ruch i zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego.

■ Prędkość jazdy podczas dojeżdżania do przejazdu powinna być taka, aby kierujący mógł zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pociąg lub gdy urządzenia zabezpieczające albo dawane sygnały zabraniają wjazdu na przejazd. Prędkość jazdy należy zmniejszyć już z chwilą minięcia znaku ostrzegawczego „przejazd kolejowy”, który stoi w odległości od 150-300 m od przejazdu na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h i w odległości do 100 m na pozostałych drogach, a przestrzeń tę dzielą na 3 równe odcinki 3 słupki wskaźnikowe.

■ Nie wolno wjeżdżać na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu brak jest miejsca do dalszej bezpiecznej jazdy.

■ W razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym obowiązkiem kierującego jest niezwłoczne usunięcie pojazdu z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe to powinien ostrzegać kierujących pojazdami szynowymi o niebezpieczeństwie.

■ Zasady ruchu na przejazdach kolejowych należy również stosować przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe.