ROZWÓJ MOTORYZACJI A BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH

Rozwój motoryzacji w Polsce najlepiej ilustrują dane statystyczne z okresu ostatnich kilku lat. W 1 970 r. na naszych drogach poruszało się niewiele ponad 2,8 min pojazdów samochodowych, a w tym 479 tys. samochodów osobowych i prawie 1,8 min motocykli, w roku 1975 mieliśmy już ponad 3,9 min pojazdów samochodowych, w tym 1078 tys. samochodów osobowych i 1,9 min motocykli, a na koniec roku 1980 liczba zarejestrowanych pojazdów silnikowych wzrosła do 5496 tys. sztuk, w tym liczba samochodów osobowych do 2383 tys. sztuk; liczba motocykli spadła do 1,7 min sztuk. Jak widać, w okresie 10 lat liczba pojazdów samochodowych wzrosła o 92%, a liczba samochodów osobowych pięciokrotnie. Na początku 1983 r. liczba pojazdów silnikowych wynosiła 5996 tys. sztuk, w tym liczba samochodów osobowych 2882 tys. sztuk. Tak więc w okresie dwóch ostatnich lat nastąpił dalszy wzrost liczby samochodów osobowych o 499 tys., tj. o 21%.
Rozwój motoryzacji powoduje poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W 1 980 roku zanotowano na naszych drogach ponad 40 tys. wypadków drogowych, w których zginęło 6 tys. osób, a 46 tys. osób odniosło ciężkie lub lżejsze rany. Co czwarty wypadek drogowy był spowodowany przez kierującego samochodem osobowym. W 1 982 roku było 38 832 wypadki drogowe, w których zginęło 5535 osób, a 45 700 osób odniosło rany. Mimo że formalnie było lepiej, nie oznacza to jednak poprawy stanu bezpieczeństwa na naszych drogach. W dalszym ciągu największą liczbę wypadków powodują kierowcy samochodów osobowych, a następnie piesi. Tak znaczna liczba wypadków drogowych dobitnie świadczy o problemie, jakim jest bezpieczeństwo ruchu na naszych drogach.

O powstaniu wypadku drogowego decydują trzy podstawowe elementy: człowiek, pojazd i droga. Według danych statystycznych wypadki drogowe powstałe w wyniku usterek technicznych pojazdu samochodowego czy też niewłaściwego stanu drogi stanowią zaledwie 5-7% wszystkich wypadków drogowych. Natomiast w pozostałych przypadkach winę ponosi człowiek.

Najczęstsze przyczyny powstawania wypadków drogowych to:

► przekroczenie dozwolonej prędkości jazdy lub niedostosowanie prędkości jazdy do sytuacji w ruchu,

► nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu,

► nieuwaga, roztargnienie, nieostrożność,

► nieprawidłowe wyprzedzanie, wymijanie, omijanie,

► zajechanie drogi,

► nieprawidłowe przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych,

► wprowadzenie pojazdu w poślizg,

► jazda po niewłaściwej stronie jezdni,

► niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami.

Szczególny jest fakt, że przyczyną powstania co ósmego wypadku jest nieuwaga lub nieostrożność kierującego pojazdem. Każdy kierowca musi więc zdawać sobie sprawę z tego, że w czasie jazdy musi stale koncentrować swą uwagę na występujących na drodze zjawiskach, analizować je i przewidywać, co może nastąpić, aby móc zapobiec wypadkowi.

Zmniejszenie liczby wypadków, a więc podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zależy wyłącznie od nas samych, tj. od wszystkich uczestników ruchu.

Pomoc w opracowaniu: Skuteczni.pl