Badania techniczne pojazdów samochodowych

Badaniom technicznym podlegają pojazdy samochodowe oraz przyczepy (naczepy). Badanie techniczne ma na celu sprawdzenie, czy pojazd odpowiada warunkom technicznym warunkującym dopuszczenie pojazdu do ruchu na drogach publicznych.

■ Badań technicznych pojazdów dokonują upoważnione przez wojewodę stacje kontroli pojazdów przedsiębiorstwa i instytucje państwowe lub spółdzielcze oraz organizacje społeczne, np. Polski Związek Motorowy, Liga Obrony Kraju.

■ Pierwsze badania techniczne pojazdu powinny być przeprowadzone przed pierwszą rejestracją, z tym że obowiązek ten nie dotyczy nowych pojazdów, na które zostało wydane świadectwo homologacji (pojazdy produkcji krajowej i importowane przez organizacje państwowe zajmujące się importem).

■ Terminy następnych badań są w zasadzie wyznaczone po pierwszej rejestracji co roku, z Wyjątkiem nowych motocykli, samochodów osobowych nie przeznaczonych do komunikacji publicznej, dla których pierwsze badanie jest wyznaczone przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, następnie przed upływem 2 lat od dnia przeprowadzenia badania, a następnie już corocznie. Samochody osobowe sprowadzane z zagranicy (nie mające świadectwa homologacji), jak również samochody osobowe składane z elementów różnego pochodzenia (tzw. marka „SAM”) podlegają badaniom technicznym corocznie.

■ Przyczepy lekkie podlegają badaniom tylko przed pierwszą rejestracją.

■ Niezależnie od powyższych terminów, badaniom technicznym podlegają również pojazdy:

► przed ponowną rejestracją, jeżeli pojazd był uprzednio wycofany z ruchu, lub w razie zmiany właściciela pojazdu; nie dotyczy to motocykli i samochodów osobowych nie przeznaczonych do transportu publicznego;

► w których dokonane zostały zmiany konstrukcyjne powodujące zmianę danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym lub zmiany pierwotnego przeznaczenia pojazdu, albo zmiany budowy nadwozia lub podwozia powodujące zmianę masy lub położenia środka ciężkości pojazdu.

■ Termin badania technicznego pojazdu powinien być wpisany do dowodu rejestracyjnego przez organ rejestrujący pojazd (przy pierwszej rejestracji pojazdu) lub przez jednostkę przeprowadzającą badania, jeżeli pojazd jest zarejestrowany.

■ Niezależnie od powyżej omówionych okresowych badań technicznych pojazdu organ kontroli ruchu drogowego może skierować pojazd na badania dodatkowe w razie uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd zagraża bezpieczeństwu ruchu lub powoduje nadmierną uciążliwość dla środowiska.

■ Również wojewoda może zarządzić doraźne badanie poszczególnych elementów składowych pojazdów (np. hamulców, świateł) mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu lub ochronę środowiska.