Włączanie się do ruchu

Włączaniem się do ruchu nazywamy nie tylko rozpoczynanie jazdy po zatrzymaniu się lub postoju nie wynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego, ale również wyjeżdżanie:

► na drogę z nieruchomości, z obiektu przydrożnego lub dojazdu do takiego obiektu oraz z drogi nie będącej drogą publiczną,

► z pola na drogę oraz z drogi gruntowej na drogę twardą,

► z pobocza, z pasa ruchu dla pojazdów powolnych lub z drogi dla rowerów na jezdnię,

► pojazdem szynowym z zajezdni na drogę lub z pętli na jezdnię.

■ Przy włączaniu się do ruchu kierujący pojazdem ma obowiązek zachować szczególną ostrożność, nie utrudniać ruchu, ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdom znajdującym się w ruchu. Przed włączeniem się do ruchu należy więc sprawdzić, czy w pobliżu, a więc zarówno z przodu, z tyłu, jak i z boku nie ma innych uczestników ruchu.

■ Jeśli włączanie się do ruchu będzie polegało na ruszaniu z miejsca postoju (zatrzymania), znajdującego się na pasie położonym przy prawej krawędzi jezdni, i kontynuowaniu jazdy po tym samym pasie ruchu, to manewr ten nie wymaga od kierowcy żadnych innych czynności. Gdy zachodzi konieczność zmiany pasa ruchu, to manewr ten musi być odpowiednio sygnalizowany kierunkowskazem.

■ Jeżeli przy włączaniu się do ruchu, polegającym na wyjeżdżaniu z nieruchomości, parkingu, drogi gruntowej itp., zachodzi konieczność wykonania zmiany kierunku jazdy (skręcanie) w lewo, pamiętać należy

zarówno o zasygnalizowaniu tego zamiaru kierunkowskazem (ręką), jak również o ustąpieniu pierwszeństwa nie tylko pojazdom nadjeżdżającym zarówno z lewej, jak i prawej strony, ale również pieszym poruszającym się po chodniku lub poboczu.

■ Prawidłowe włączenie się do ruchu, zwłaszcza w ruchu miejskim, wymaga od kierującego pojazdem cierpliwości w oczekiwaniu na chwilę, w której będzie mógł włączyć się do ruchu nie tylko bez zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, ale w ogóle bez utrudnienia ruchu innym uczestnikom ruchu znajdującym się na drodze.

■ Zasady powyższe nie mają zastosowania na obszarach zabudowanych, przy włączaniu się do ruchu autobusów i trolejbusów ruszających z oznaczonych przystanków. Każdy kierujący pojazdem zbliżając się do przystanku autobusowego lub trolejbusowego ma obowiązek zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby nawet zatrzymać się, aby umożliwić kierowcy autobusu, trolejbusu włączenie się do ruchu, jeżeli kierowca takiego pojazdu sygnalizuje kierunkowskazem zamiar zmiany pasa ruchu lub wyjechanie z zatoki na jezdnię. Nie jest to jednak pierwszeństwo bezwzględne i nie może być egzekwowane w każdej sytuacji, bowiem kierowca autobusu, trolejbusu może wyjechać na sąsiedni pas ruchu lub z zatoki na jezdnię dopiero po upewnieniu się, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.