Kierowca a wypadek drogowy

W razie uczestniczenia w wypadku drogowym obowiązkiem kierującego pojazdem jest:

► zatrzymać pojazd nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,

i»- przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku,

► jeżeli nie ma zabitych lub rannych – niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu,

► podać swoje dane personalne na żądanie osób uczestniczących w wypadku.

■ Jeżeli w wypadku są zabici lub ranni, obowiązkiem kierowcy jest ponadto:

► udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i milicję,

► nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku,

pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie pogotowia lub milicji wymaga oddalenia się, to niezwłocznie powrócić na to miejsce.

■ Obowiązki te ciążą nie tylko na kierującym pojazdem, ale również na pozostałych osobach uczestniczących w wypadku.

■ Po ustaleniu skutków wypadku, jeżeli są ofiary w ludziach, należy natychmiast przystąpić do udzielenia im pomocy, gdyż nawet niewielkie opóźnienie może mieć zasadnicze znaczenie dla zdrowia, a niekiedy i życia rannego.

■ Pierwsza pomoc udzielona ofiarom wypadku może polegać na założeniu opatrunku, powstrzymaniu krwotoku, przywróceniu oddechu itp.

■ Należy unikać przewożenia ofiar wypadku przygodnymi środkami transportu, gdyż przy niektórych uszkodzeniach niewłaściwa pozycja w czasie transportu może pogorszyć stan zdrowia poszkodowanych.

■ Do czasu przybycia Milicji kierujący pojazdem powinien-we własnym interesie-zabezpieczyć miejsce wypadku oraz w miarę możliwości zapewnić bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku (włączyć światła awaryjne, ustawić trójkąt odblaskowy na drodze). Zabezpieczenie miejsca wypadku powinno polegać przede wszystkim na niezmienianiu położeniu pojazdów, zabezpieczeniu śladów hamowania, plam krwi, odłamków szkła itp., aż do czasu przyjazdu Milicji.

■ Bardzo pomocne jest sporządzenie szkicu wypadku i ustalenie świadków wypadku łącznie z zapisaniem ich danych personalnych i adresów, co może stanowić pomoc dla Milicji Obywatelskiej do prawidłowej oceny wypadku i ustalenia winnych.