PRAWO JAZDY

Pojazdami silnikowymi, a więc również samochodowymi na drogach publicznych mogą kierować osoby posiadające prawo jazdy. Prawo jazdy może uzyskać osoba, która spełnia warunki ustalone dla osób ubiegających się o poszczególne kategorie prawa jazdy, ma wymaganą sprawność fizyczną i psychiczną oraz złożyła egzamin w zakresie obowiązującego programu.

■ Prawa jazdy w zależności od zawartych w nich uprawnień dzielą się na następujące kategorie: A, B, C, D, M, T, trolejbusowe i E.

■ Prawo jazdy kategorii A uprawnia do kierowania motocyklami. Prawo jazdy kategorii A może uzyskać osoba, która ukończyła 17 lat oraz ukończyła kurs programowy lub szkołę państwową, w której

'program nauczania obejmował szkolenie kierowców, albo ukończyła kurs programowy nauki kierowania pojazdem (motocyklem).

■ Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania samochodami osobowymi i innymi pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusów i motocykli. Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania tymi pojazdami również z przyczepą lekką.

Prawo jazdy kategorii B może otrzymać osoba, która ukończyła 1 7 lat oraz spełnia następujące warunki:

► ukończyła kurs według programu nauczania ustalonego przez Ministra Komunikacji lub

► ukończyła szkołę państwową, której program nauczania obejmuje szkolenie kierowców lub

► ukończyła kurs programowy nauki kierowania pojazdem.

■ Osoby głuche łub głuchonieme mogą otrzymać prawo jazdy kategorii A, B lub T po przedstawieniu świadectwa lekarskiego stwierdzającego, że pomimo upośledzenia słuchu w pozostałym zakresie posiadają wymaganą sprawność fizyczną i psychiczną.

■ Inwalidzi z uszkodzeniami kończyn mogą otrzymać prawo jazdy kategorii A lub B pod warunkiem przystosowania pojazdu do rodzaju kalectwa.

■ Osoba mająca lub ubiegająca się o prawo jazdy kategorii B może dodatkowo otrzymać uprawnienia wynikające z prawa jazdy kategorii A i T po złożeniu egzaminu teoretycznego obejmującego pytania specjalistyczne, w zależności od kategorii prawa jazdy i z umiejętności kierowania pojazdem tego rodzaju, na który dodatkowe uprawnienie ma być wydane.

■ Prawo jazdy kategorii B obejmuje też uprawnienia prawa jazdy kategorii M, a więc uprawnienia do kierowania pojazdami wolnobieżnymi.

■ Prawo jazdy kategorii C uprawnia do kierowania pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusów. Ponadto prawo jazdy kategorii C obejmuje uprawnienia prawa jazdy kategorii M oraz uprawnia do kierowania ciągnikami rolniczymi, a prawo jazdy kategorii C i E obejmuje uprawnienia prawa jazdy kategorii T. Prawo jazdy kategorii C obejmuje uprawnienia do kierowania pojazdami w nich wymienionymi również z przyczepą lekką.

■ Prawo jazdy kategorii D uprawnia do kierowania autobusami (również z przyczepą lekką).

■ Prawo jazdy kategorii D obejmuje również uprawnienia prawa jazdy kategorii M.

■ Osoba mająca lub ubiegająca się o prawo jazdy kategorii D lub C może dodatkowo otrzymać uprawnienie wynikające z prawa jazdy kategorii A, B i T po złożeniu egzaminu teoretycznego obejmującego pytania specjalistyczne w zależności od kategorii prawa jazdy i z umiejętności kierowania pojazdem tego rodzaju, na który dodatkowe uprawnienie ma być wydane.

■ Prawo jazdy kategorii M uprawnia do kierowania pojazdami wolnobieżnymi, tj. pojazdami silnikowymi, których konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h z wyłączeniem ciągników rolniczych.

■ Prawo jazdy kategorii T uprawnia do kierowania ciągnikami rolniczymi z przyczepą lub przyczepami.

■ Prawo jazdy kategorii trolejbusowej uprawnia do kierowania trolejbusami.

■ Prawo jazdy kategorii E uprawnia do kierowania pojazdami wymienionymi w posiadanym prawie jazdy kategorii B, C lub D łącznie z przyczepą.