Rejestracja pojazdów samochodowych

Obowiązkowi rejestracji podlegają pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze oraz przyczepy z wyjątkiem przyczep motocyklowych, które są używane do ruchu na drogach.

■ Do ruchu na drogach dopuszcza się pojazdy odpowiadające warunkom technicznym określonym dla danego rodzaju pojazdów i które zostały zarejestrowane, tj. zaopatrzone w dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne.

■ Ponadto po drogach mogą poruszać się pojazdy:

► zaopatrzone w dokument czasowo dopuszczający pojazd do ruchu oraz w tablice ze znakami próbnymi;

należące do Sił Zbrojnych i Milicji Obywatelskiej oraz zaopatrzone we właściwe dowody rejestracyjne i tablice rejestracyjne wydawane przez właściwe organy wojskowe lub organy milicji;

zarejestrowane za granicą, jeżeli odpowiadają wymaganym warunkom technicznym, są zaopatrzone w tablice rejestracyjne oraz w znak wyróżniający państwo rejestracji i należą do osób przebywających na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na pobyt czasowy, a kierowca pojazdu posiada dokument stwierdzający dokonanie rejestracji; w przypadku gdy w stosunku do takiego pojazdu dokonano ostatecznej odprawy celnej przywozowej, pojazd jest dopuszczony do ruchu tylko na okres 30 dni, w tym czasie powinien zostać przerejestrowany lub zgłoszony do ewidencji.

■ Pojazdy samochodowe (z wyjątkiem motocykli) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t mogą być używane do ciągnięcia przyczep po uzyskaniu odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym. Adnotacji takiej dokonuje się na podstawie świadectwa homologacji lub zaświadczenia z przeprowadzonego badania technicznego.

■ Rejestracji pojazdów dokonuje na wniosek właściciela właściwy ze względu na jego miejsce zamieszkania naczelnik gminy, wydając dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne, w które zaopatruje się pojazd.

■ Do wniosku o rejestrację należy dołączyć dowód: własności pojazdu, wniesienia opłaty rejestracyjnej oraz wpłaty składki z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych. Jeżeli wymagane jest badanie techniczne, to również dokument stwierdzający przeprowadzenie tego badania z wynikiem dodatnim.

■ Pojazd samochodowy zarejestrowany w kraju może być używany również w ruchu międzynarodowym po zaopatrzeniu go w znak wyróżniający z literami „PL” umieszczony z tyłu pojazdu po prawej stronie tablicy rejestracyjnej; gdy to jest niemożliwe, to nad lub pod tablicą rejestracyjną,>w taki sposób, aby nie zmniejszał jej widoczności i czytelności. Tabliczka ze znakiem wyróżniającym z literami „PL” może być też umieszczona w prawym dolnym rogu na tylnej szybie samochodowej.

■ Właściciel pojazdu zarejestrowanego ma obowiązek powiadomienia w ciągu 30 dni właściwego naczelnika gminy o:

► nabyciu lub zbyciu takiego pojazdu,

► zmianie konstrukcji pojazdu lub innej powodującej zmianę danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym,

► zniszczeniu pojazdu (kasacji),

► zmianie swego adresu.

■ W razie kradzieży, zgubienia lub zniszczenia dowodu rejestracyjnego, właściciel pojazdu jest obowiązany zgłosić ten fakt do właściwego naczelnika gminy, z wnioskiem o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego.

■ Właściciel pojazdu albo kierujący pojazdem na żądanie uprawnionego organu ma obowiązek wskazać, komu powierzył pojazd do kierowania lub użytkowania w oznaczonym czasie, chyba że pojazd został użyty wbrew jego woli i wiedzy, czemu nie mógł zapobiec.